شرایط و قوانین استفاده از فروشگاه اینترنتی قطعات یدکی لوازم خانگی

1) توافقنامه و تغييرات

مشترك متعهد می شود كه با تغييراتی كه ممكن است آریابهکار هر از چندگاهی در اين توافقنامه ايجاد كند موافقت نموده و محدوديتهايی را كه پس از اعمال اين تغييرات ايجاد می شود رعايت نمايد. چنانچه خدمات و يا محصولات آریابهکار را تهيه نمايد، اين توافقنامه بايد به طور كامل و تا زمانی كه از خدمات و محصولات استفاده می كند و از مزايای آن بهره می برد، اجرا شود. چنانچه مشترك در استفاده از محصولات و خدمات آریابهکار انصراف دهد، هيچ وجهی از سوی این شرکت مسترد نمی گردد. مشترك می پذيرد كه در صورت تمايل به قطع استفاده از خدمات، مسئول خواهد بود كه اين موضوع را به آریابهکار اطلاع دهد. بديهی است اطلاع رسانی مشترك نبايد زودتر از 15 روز پيش از تاريخ پرداخت و ديرتر از 3 روز پيش از تاريخ پرداخت صورت گيرد.

2) اطلاعات صحيح

مشترك موافقت می نمايد كه با به روز نمودن اطلاعات خود (درصورت لزوم) هنگام استفاده از خدمات و محصولات آریابهکار اطلاعات صحيح در اختيار این شرکت قرار دهد و براي برقراری هرگونه ارتباط با مشترك از اطلاعات ارائه شده توسط مشترك استفاده نمايد چنانچه اطلاعاتی كه ارائه می دهد نادرست، مبهم يا ناقص باشد و يا آریابهکار شبهه مستدلی در مورد نادرست بودن، مبهم بودن، ناقص بودن و يا دقيق نبودن اطلاعات شما داشته باشد، به صلاحديد خود مجاز خواهد بود خدمات مشترك را قطع و حساب وی را مسدود نمايد.

3) حفظ اطلاعات محرمانه

شما می توانيد در اين قسمت رويه حفظ اطلاعات محرمانه در آریابهکار را مطالعه فرمائيد كه در مورد تمامی محصولات و خدماتی که اعمال می شود. اين رويه در برگيرنده حقوق مشترك و مسئوليت آریابهکار در رابطه با حفظ اطلاعات شخصي مشترك است. از اطلاعات مشترك بر خلاف و غير از اهداف و محدوديتهای ذكر شده در رويه حفظ اطلاعات محرمانه، استفاده نخواهد كرد.

4) امنيت حساب

مشترك متعهد می گردد كه محرمانه بودن كلمه عبور و اطلاعات حساب خود را حفظ نمايد. مسئوليت تمامی عملياتی كه بوسيله حساب مشترك انجام گيرد به عهده خود مشترك است. چنانچه استفاده غيرمجاز و يا ناقض امنيت صورت بگيرد بايد سريعا به آریابهکار اطلاع داده شود. بديهی است که هيچگونه مسئوليتی در قبال هرگونه ضرر و زيان كه بر اثر استفاده فرد ديگری از كلمه عبور و يا حساب مشترك با و يا بدون اطلاع مشترك انجام شده را، نمی پذيرد. مشترك همچنين موافقت می نمايد كه مسئوليت خسارتهای وارده احتمالی به آریابهکار يا ديگر مشتركين كه در اثر استفاده افراد متفرقه از حساب يا كلمه عبور مشترك بوده به عهده خود مشترك می باشد. مشترك مي بايست به دلايل امنيتی، اطلاعات دسترسی به حساب خود را در جای امن نگهداری نموده و در مورد عدم دسترسی ديگران به اطلاعات حساب، نام كاربری و كلمه عبور خود احتياط نمايد. بديهی است مسئوليت تمامی عملياتی كه از طريق حساب مشترك انجام می گيرد، چه بوسيله خود مشترك و چه بوسيله جانشين و نماينده وی و يا افراد متفرقه و يا به هر طريق ديگر، به عهده مشترك می باشد. آریابهکار از پذيرفتن مسئوليت هرگونه فعاليت انجام شده در حساب مشترك، با و يا بدون اجازه مشترك، خودداری می كند.

5) عدم استفاده غير قانونی و خلاف شرع

مشترك موافقت می نمايد كه هيچگونه استفاده خلاف قوانين و مقررات جاری جمهوری اسلامي ايران و همچنين قوانين جاری بين الملل انجام ندهد.

چنانچه شرکت آریابهکار به علت استفاده غيرقانونی مشترك از خدمات و محصولات و يا به دليل ارسال هرزنامه(Spam) و يا موارد غير اخلاقی اطلاعات مشترك را حذف و اقدامات اصلاحي انجام دهد، هيچگونه وجهی قابل استرداد به مشترك نخواهد بود.

شرکت آریابهکار حق آشكار ساختن هرگونه اطلاعات را برای اجرای قوانين، مقررات و بطور كلي روال قانونی و درخواست دستگاه های قضايی و دولتي، ضروری می داند و همچنين حق ويرايش، رد، ارسال يا حذف هرگونه موارد يا اطلاعات را به صورت كلی يا جزئی به صلاحديد، در هر زمان برای خود محفوظ می دارد.

چنانچه خدمات يا محصولاتی توسط مشترك تهيه شده باشد، اجباری برای نظارت بر استفاده مشترك از خدمات و محصولات را ندارد.

شرکت آریابهکار اين حق را برای خود محفوظ می دارد كه استفاده از خدمات و محصولات را بررسي نموده و به اختيار خود آنرا لغو نمايد.

شرکت آریابهکار مجاز است دسترسی مشترك به خدمات و محصولات را در هر زمان و به هر دليل بدون اطلاع قبلی قطع و يا مسدود نمايد.

چنانچه استفاده مشترك از محصولات و خدمات منجر به اقدام و يا تهديد قانونی عليه شرکت آریابهکار ، شركتهای وابسته و يا شركاء گردد، آریابهکار مجاز خواهد بود بدون در نظر گرفتن نتيجه اين اقدامات، به ادامه سرويس دهی به مشترك خود خاتمه دهد.

همه حسابها را برای استفاده بيش از حد فضا و يا پهنای باند، مورد بررسی قرار می دهد و در صورت مشاهده استفاده بيش از ميزان تعيين شده، بمنظور دريافت هزينه مازاد و يا قطع سرويس مشترك اقدام می نمايد.

چنانچه استفاده مشترك از محصولات و خدمات حاوی هرزنامه (Spam) و يا موارد غير اخلاقی باشد این شرکت مجاز به لغو سرويس مشترك خواهد بود. اعمال غيراخلاقی عبارتند از اعمالی كه جهت افترا زدن، آسيب زدن، سوء استفاده، تهديد، بدگويی و آزار اشخاص ثالث طراحی شده اند، اعمالی كه مغاير با قوانين جاری جمهوری اسلامی ايران و بين الملل می باشند، اعمالیكه جهت تشويق ديگران به رفتارهای غيرقانونی از قبيل و نه محدود به جنايت، استفاده غيراخلاقی از تصاوير كودكان و ... طراحی شده اند. اعمالی كه حريم شخص ثالث و يا يك نژاد يا اديان و مقدسات را مورد تعارض قرار می دهند. فعاليتهايی كه جهت جعل هويت شخص ثالث، وارد شدن به رايانه و يا شبكه ديگران به طور غيرمجاز (هك كردن)، انتشار ويروسهای اينترنتی و اعمال تخريب ديگران طراحی شده اند و يا فعاليتهايی كه به هرصورت منجر به آزار كودكان گردد. بديهی است اعمال غيراخلاقی تنها به موارد فوق محدود نمی گردد.

6) عدم ارسال هرزنامه (Spam)، تسويه خسارت

شرکت آریابهکار به محض مشاهده ارسال هرزنامه (Spam) از يك حساب و يا تشخيص مرتبط بودن آن حساب با ارسال هرزنامه ها و يا نامه های ناخواسته (Bulk Mail) آن حساب را مسدود خواهد كرد و علاوه بر اين، مشترك متعهد به پرداخت كل مبلغ خسارت تعيين شده پس از برآورد خسارات وارد شده به آریابهکار می باشد. مشترك تائيد می كند كه مفاد سياستنامه عدم ارسال هرزنامه را مطالعه و درك نموده و رعايت كردن آنها را پذيرفته است. اين شرايط برای استفاده از تمامی خدمات و محصولات قابل اجراست.

7) مالكيت معنوي

كليه حقوق و منافع محصولات و خدمات مربوط به مالكيت معنوی، متعلق به شرکت آریابهکار است. مشترك موافقت می كند كه هيچ سود يا امتيازی در اين مالكيت معنوی به وی منتقل نمی شود و متعهد می شود كه هيچ گونه ادعا و درخواستی درباره سود خدمات و محصولات نخواهد كرد.

مشترك درك و موافقت می كند كه كليه محتويات و موارد موجود در اين موافقتنامه، ساير رويه ها و وب سايت آریابهکار مانند ساير حقوق و قوانين مالكيت تحت حفاظت قوانين مختلف حق نشر، حق امتياز و علامت تجاری در جمهوری اسلامی ايران می باشد و صادر كننده امتياز آن، صريحاً تمامی حقوق مربوط به چنين مواردی را برای خود محفوظ می دارد، همچنين مشترك درك و موافقت نموده است كه از هرگونه استفاده از بندهای شرح داده شده در بالا به هر نحو بدون داشتن اجازه صريح كتبی از آریابهکار يا صادركننده امتياز آن منع شده است. هيچ گونه امتياز يا حقی تحت هرگونه حق نشر، امتياز، علامت تجاري، علامت خدماتی يا حق مالكيت يا پروانه ديگر بوسيله اين توافق نامه به مشترك واگذار نشده است.

8) هزينه و پرداخت

كليه هزينه ها بلافاصله در هنگام ارائه خدمات و محصولات پرداخت می شوند و غير قابل بازگشت می باشند مگر اينكه به نوعی صريحا ذكر شده باشد، حتی اگر خدمات مشترك قبل از مدت زمان تعيين شده به حال تعليق درآيد، قطع و يا واگذار گردد.

آریابهکار صريحا اين حق را برای خود محفوظ می دارد كه قيمت گذاری را بوسيله پست الكترونيك و يا بر روی وب سايت رسمی خود اطلاع دهد. پرداخت توسط مشترك با ارائه كارتهای اعتباری تعيين شده، واريز به حساب بانكي، چك های حقيقی و حقوقی و روشهای ديگری كه رسماً اعلام شده است با استفاده از سيستم پيش پرداخت قابل انجام است. مشترك می ‌تواند از طريق روشهای پرداخت تعيين شده، حساب پيش پرداخت خود را شارژ نمايد.

چنانچه به هر دليل آریابهکار موفق به دريافت بدهی مشترك، از طريق روشهای پرداخت تعيين شده بابت خدمات و محصولات نشود، مشترك موافقت می ‌نمايد كه برای تسويه بدهی تحت پيگرد قانونی قرار گیرد. چنانچه پرداختهای مشترك توسط كارت اعتباری انجام گيرد و اگر به هر دليل نتواند كل مبلغ بدهی مشترك بابت محصولات و خدمات را از كارت اعتباری وی دريافت نمايد مشترك موافقت می ‌نمايد كه شرکت آریابهکار، مشترك را برای تسويه بدهی تحت پيگرد قانونی قرار دهد. بمنظور تسويه بدهی، شرکت آریابهکار خود را مجاز می داند تا بلافاصله سرويس مشترك را كه بوسيله مشترك يا از طريق وی تهيه و يا تمديد شده‌اند بدون هيچگونه اطلاع قبلی لغو و يا مسدود نمايد.

صورت حساب هزينه‌ها از طريق روش پرداخت انتخابی مشترك دريافت می ‌شود. مشترك می ‌تواند هر زمان كه مايل باشد روش پرداخت خود را با ورود به قسمت "افزايش اعتبار" خود تعيين نمايد. مشترك توافق می كند كه در مورد تمديد خدمات دريافتی خود به طور كامل مسئول بوده و چنانچه شرکت آریابهکار موفق به دريافت هزينه سرويس مشترك از طريق روش پرداخت انتخابی وی نشود، هيچ مسئوليتی در قبال مشترك و يا شخص ثالث نخواهد داشت.

10) عدم وجود ضمانت

شرکت آریابهکار هرگونه ضمانت صريح يا ضمنی در فروش و غيره را نقض می ‌كند. محصولات و خدمات درست مطابق با آنچه هستند ارائه می شوند و هيچگونه ضمانتی مبنی بر اينكه محصولات و خدمات احتياجات مشترك را برآورده می كنند ، سرويسها قطع نمی ‌شوند، بدون خطا هستند و یا معايب برطرف خواهند شد، ارئه نمی ‌دهد. شرکت آریابهکار هيچگونه ضمانتی در مورد صحت و دقت عملكرد محصولات و خدمات و نتايج استفاده از آنها ارائه نمی ‌دهد لذا در مورد انتخاب قطعه و محصول مورد نظر دقت شود.

11) پرداخت غرامت

مشترك توافق می‌كند كه از شرکت آریابهکار ، پيمانكاران، نمايندگان، كارمندان، مديران، سهامداران و وابستگان آن در مقابل هرگونه ضرر، مسئوليت، آسيب و يا هزينه شامل حق الوكاله كه ناشی از ادعا، عملكرد، تقاضای شخص ثالث در ارتباط با مشترك (شامل نمايندگان مشترك و يا هر فرد ديگر كه از اشتراك، محصولات يا خدمات مشترك با و يا بدون اجازه مشترك استفاده نماید و یا استفاده از خدمات و محصولاتی كه مشترك از آریابهکار خريداری نموده است) و يا نقض مفاد توافقنامه‌های موجود در اين توافقنامه باشد، محافظت كرده و غرامات اجتماعی را پرداخت نمايد. علاوه بر اين مشترك موافقت می‌نمايد كه در مقابل هرگونه ضرر، مسئوليت، آسيب يا هزينه شامل حق ‌الوكاله كه ناشی از نقض ضمانت های ذكر شده در اين توافقنامه و هرگونه عملكرد خلاف از جانب مشترك، هر ادعايی مبنی بر اشتراك شما به كپی‌رايت ، علامت تجاری وحق مالكيت معنوی شخص ديگر محافظت كرده و غرامات احتمالی را بپردازد. اين غرامات علاوه بر غرامتهايی است كه مشترك از طرف خود پرداخت می‌نمايد. چنانچه شكايتی عليه آریابهکار در حال اجرا يا ارسال باشد شرکت بايد در اين مورد مطلع گردد. قصور از جانب مشترك در مورد ارسال اين تعهد‌نامه به منزله نقض موارد اين توافقنامه خواهد بود. شرکت آریابهکار مجاز خواهد بود در مقابل چنين ادعاهايی به روش جديد خود از خود دفاع نمايد.

مشترك متعهد می‌شود كه در صورت بروز چنين ادعاهايی بلافاصله شرکت آریابهکار را جهت كنترل امور در جريان قرار داده و در تمام مراحل به طور كامل همكاری نمايد و همچنين توافق می‌نمايد چنانچه این شرکت متوجه اقامه مشكلات نهاد دولتی، اداری يا قضايی در رابطه با اشتراك مشترك گردد، علاوه بر تغيير كنترل اشتراك مشترك هرگونه اقدام ديگری را كه جهت رعايت قوانين دولتی، اداری يا قضايی لازم بداند تا زمان خاتمه اجرا، انجام دهد.

12) قوانين حاكم، محل دادرسی، عدم اجازه شكايت

مشترك موافقت می‌نمايد كه محل دادرسی پرونده‌های مربوط به خدمات و محصولات ارائه شده توسط شرکت آریابهکار، در دادگاه تهران و يا كميته مبارزه با جرائم رايانه ای واقع در تهران باشد. مشترك مجاز نخواهد بود در مسائلی كه در اين توافقنامه روشن شده‌اند شكايتی به دادگاه ارائه دهد.

13) عناوين

عناوين موجود در اين توافقنامه جنبه تفسيری دارند و چنانچه تضادی بين عناوين و مفاد توافقنامه وجود‌داشته باشد، مفاد قرارداد می بايست مرجع عملكرد قرار گيرند .

14) توافقنامه كامل

توافقنامه حاضر شامل رويه‌ها و توافقنامه‌هايی كه در اين قسمت اشاره شده (مانند رويه حل اختلافات) به عنوان قرارداد كامل و تنها قرارداد بين مشترك و شرکت آریابهکار برای محصولات و خدمات ذكر شده تلقی می‌گردد.

15) تفكيك ‌پذيری

بخشهای اين قراداد تفكيك‌پذير می باشند. در صورتی كه بخشی از اين قرارداد نامعتبر يا غير اجرایی باشد آن بخش با استناد به قانون و به نزديكترين شكل به متن اصلی ،تفسير می‌گردد و ساير قسمتها و شرايط توافقنامه به طور كامل لازم‌الاجرا هستند.

16) سلب اختيار

عدم اجرای بخشی از شرايط اين توافقنامه و توافقنامه های ضميمه آن توسط آریابهکار در مقابل مشترك يا ديگران به منزله سلب حق اجرای اين توافقنامه از آریابهکار نمی‌باشد.

17) وضعيت اضطراری

آریابهکار همه تلاش خود را برای پايدار نگه‌داشتن خدمات و محصولات انجام می‌دهد با اين همه مشكلات تفكيكی خاص و ساير عوامل خارج از كنترل، هر از چندگاهی ممكن است منجر به وقفه در سرويس‌دهی گردند. مشترك موافقت می‌نمايد شرکت آریابهکار را برای نتايج اين وقفه‌ها مسئول نداند.

18) عودت وجه

در موارد خاص و ایام تعطیل کشور ایران امکان دارد که موجودی وبسایت بروز نباشد ، بدیهی‌ است که اگر این زمان از ۴۸ ساعت بیشتر شود، مشتری می تواند سفارش خود را لغو کرده و با ارائه شماره کارت، کد پیگیری و شماره تراکنش وجه خود را به صورت کامل دریافت کند.